magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Turizmus, idegenforgalom » Tanösvények » Peszéradacsi rétek - Kosbor tanösvény
Peszéradacsi rétek - Kosbor tanösvény
 

KOSBOR TANÖSVÉNY

A tanösvény a Turjánvidék láp- és mocsárvilágát, az ember tájformáló szerepét és a terület növényritkaságait mutatja be a látogatónak.

Megközelítés: a Kunszentmiklós-Kerekegyháza összekötő úton, Kunadacstól kb. 3 km-re. A tanösvény a Kunadacs előtti Adacsgyöngye sporthorgász centrumnál található un. Csikókertből indul.

·  Kosbor tanösvény – Peszéradacsi-rétek, Kunadacs

hossza: 1,75 km

GPS: 46° 56’ 5,216” 19° 19’ 34,015” WGS: 46,93478226; 19,3261153

Nyelve: magyar-angol
Bejárható: egész évben, gyalogosan
 

Állomások:

1. Peszéradacsi rétek
2. Csikókert
3. Láprétek
4. A megváltozott táj
5. Növényritkaságok

1. Peszéradacsi rétek

A védett terület az ún. Turjánvidék É-i részén helyezkedik el, amely a Duna egykori mélyebb ártéri és a Homokhátság magasabb térszínű határán fekszik. A Turjánvidék elnevezését a térségre jellemző, lápi, mocsári növényzetről kapta.
A táj kialakulásában a Dunának volt nagy szerepe. A jégkorszak végére elhagyta a területet és Nyugat felé tartva elfoglalta mai medrét. A mélyebb fekvésű Ős-Duna medrek árvizekkor kapcsolatban maradtak az élő Dunával. A folyó rendszeres kiöntései során hordalékával feltöltötte ezeket az elhagyott medreket. Az állandóan vízzel borított területek benövényesedésével megindult a tőzegképződés.
A terület Keleti peremén szél által formált kiemelkedések, hátak, halmok, sorakoznak. A legmélyebb pontokon lápos réti talajok, a magasabb térszíneken réti talajok keletkeztek. A terület változatos felépítése sokszínű, fajgazdag életközösségek kialakulását eredményezte.
Az utóbbi 150 évben az ember természetátalakító munkája következtében az eredeti, természetes élővilág és a táj képe nagymértékben megváltozott.

Melyik folyónknak volt nagy szerepe a táj kialakulásában?

2. Csikókert

Az itt látható idősebb facsoportok a hajdani természetes erdők maradványfoltjai. A talaj nagy nedvességtartalma miatt jellemző fafajok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp.hungarica) , a fehér nyár (Populus alba) és a fehér fűz (Salix alba). Még ezek a kicsi erdőfoltok is számos madárnak biztosítanak fészkelőhelyet. Az erdei pinty (Fringilla coelebs); a tengelic (Carduelis carduelis); a zöldike (Carduelis chloris) a lombkoronába, a fülemüle (Luscinia luscinia) cserjeszintbe építi fészkét, mások az öreg fák üregeit választják. Az odúlakó madarak; mint például a búbos banka (Upupa epops) megtelepedését mesterséges odúk kihelyezésével segíthetjük. A baglyok az odvas fák mellett szívesen elfoglalják a romos épületek padlásait is. A szomszédos homokbucka falában gyurgyalagok (Merops apiaster) telepedtek meg.

Az erdő melyik szintjében fészkel legszebbhangú énekesünk a fülemüle?

3. Láprétek

A földút mindkét oldalán a mélyebb fekvésű, vizekben gazdagabb területek élővilágát figyelhetjük meg. Az utat szegélyező nyárfák és fűzfák énekesmadaraknak nyújtanak otthont, táplálékot.
A mélyebb részeken a magassásos társulások a vízviszonyoknak megfelelően nádasokkal, mocsár- és láprétekkel alkotnak mozaikos élőhelyeket.
Az egykori zsombéksásosok helyén kialakult magassásosok a terület szárazodását jelzik. A legjobb vízellátottságú helyeken láprétek maradtak fenn. Legértékesebb típusa az üde csátés láprét (Schoenetum nigricantis), mely ma már csak kis foltokban fordul elő. A terület kiszáradása miatt egyre nagyobb teret hódit a kékperjés vagy kiszáradó láprét (Molinietum coeruleae). A láprétek tavaszi virágpompája egyedülálló, különlegességét az itt élő orchideák adják.

A láprét melyik típusa a legveszélyeztetettebb?

4. A megváltozott táj

A temetődombról körültekintve emberformálta vidéket látunk. A művelt és felhagyott szántók, faültetvények, csatornák a XIX. század közepén kezdődő, vízrendezési munkálatok és a II. vh. után elterjedt nagyüzemi, intenzív mezőgazdasági művelés „eredményei”. A Duna gátak közé szorítása, a több ezer km hosszú csatornarendszer kiépítése, és a több száz átemelő szivattyútelep üzembe helyezése a területet csaknem teljesen víztelenítette. A legnagyobb lápterületek szerencsére nem tudtak teljesen kiszáradni, mert a felszínhez közel elhelyezkedő jégkorszaki kavicstakarón keresztül bőségesebb vízellátást kapnak napjainkban is, továbbá a Duna-Tisza közi Hátság pereméről leszivárgó csapadékvíz is itt gyűlik össze. Ezért a gyepeket csak a szárazzá vált magaslatokon tudták felszántani, a mély fekvésű területeket kaszálóként, legelőként hasznosítják.
Később a műtrágyázás, a gyepek felülvetése, vegyszerezés térhódítása miatt a megmaradt láprétek egy része leromlott, fajszegénnyé vált vagy teljesen elgyomosodott.
A megmaradt láprétek ma is sok értékes, ma már védett növény menedékhelyei. A láprétek fenntartásában fontos szerepe van a külterjes legeltetésnek, a lehulló csapadék és a talajvíz visszatartásának.
A távolban kelet felé erdőültetvény ékelődik a gyepek közé, melyet tájidegen fafajok alkotnak, aljnövényzetükben az őshonos homoki fajok helyett agresszíven terjedő gyomnövények váltak uralkodóvá. A természetvédelem célja ezen erdők lecserélése őshonos állományokra.

Mit tehetünk a láprétek fennmaradásáért?

5. Növényritkaságok

A temetődomb északi oldalán értékes, védett növényfajokra bukkanhatunk. A tájátalakítások elkerülték ezt a zsebkendőnyi foltot, mely minden tavasszal felidézi a hátak, magaslatok hajdani virágpompáját.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis) A homokpusztarétek ritka boglárkaféléje.
Virágzás: március-május. Védett
Szártalan csűdfű (Astragalus excapus) A homokpusztarétek ritka pillangósvirágú dísze.
Virágzás: április-június. Védett
Apró nőszirom (Iris pumila) Löszös talajon kialakuló növénytársulásokban telepszik meg.
Virágzás: április-május. Védett
Homoki nőszirom (Iris arenaria) A homok- és löszpusztaréteken virít.
Virágzás:ápr-május. Védett
Agárkosbor (Orchis morio) Rétek, zárt homoki gyepek orchideája.
Virágzás:május-június . Védett
Pókbangó (Ophris sphegodes) Kiszáradó láprétek, löszgyepek jellemző faja.
Virágzás:április-május. Védett
 

A tanösvény anyaga letölthető INNEN.

   
 
2016. 04. 06. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design