magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság » Üvegzseb » Költségvetési alapokmány 2005.
Költségvetési alapokmány 2005.
 


KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005 .ÉVRE

1. Fejezet száma: XVI.
Megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2. Költségvetési szerv

a) Azonosító adatai:
Törzskönyvi nyilvántartási szám:323880
Megnevezése: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelye: 6001 Kecskemét, Liszt F.u.19.
Szakágazati besorolása: 751114
Alapító okirat száma:2455/17/2001.
Alapító okirat kelte: 2001. szeptember 28.

b) Szervezeti felépítése:
szervezeti egységek megnevezése létszáma (fő)
igazgató 1
titkárság 4
jogi és birtokügyi osztály 4
általános igazgatóhelyettes 1
területkezelési osztály 12
őrszolgálat 25
természetismereti osztály 9
természetvédelmi osztály 12
gazdasági igazgatóhelyettes 1
pénzügyi osztály 5
műszaki és tájvédelmi osztály 10

c) Szervezeti kapcsolódásai:
intézményünkhöz hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: jelenleg nincsen
intézményünkhöz hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egység: jelenleg nincsen
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szervvel nem rendelkezik intézményünk

d) Tevékenységi köre
szakmai feladatokat meghatározó jogszabály: az Országos Környezetvédelmi- Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat és hatásköréről
jogszabály száma: 341/2004.(XII.22.) Korm. rendelete
szakfeladat rend szerinti intézményi feladatok
állattenyésztés
vadászati szolgáltatás
erdőgazdálkodási szolgáltatás
üdültetés
oktatási célok és egyéb feladatok
kutatás
múzeumi tevékenység
védet természeti értékek gondozása, bemutatása
szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladat: nincs
intézményünk a felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenysége:

Az NPI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatot, valamint a településrendezési terveket, és a helyi jelentőségű védet természeti területek fenntartási tervét.
Szervezi és irányítja az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát, továbbá segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, és közreműködik a régészeti örökség védelmével kapcsolatos őrzési feladatok ellátásában;
ellátja a természetvédelmi kutatással, és az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat.

Működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.

Természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn és működtet, közreműködik a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben.
Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.
Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel.
Közreműködik az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos ¾ külön jogszabályban meghatározott ¾ feladatok ellátásában.
Együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

Az NPI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében szakértőként közreműködik a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megkeresése esetén a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban.

Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében, az ágazati célelőirányzat működésével, illetve működtetésével kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatokat, a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni, a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat, és a területek védetté, illetve Natura 200 területté nyilvántartásával, továbbá az érzékeny természeti területek létesítésével, működtetésével kapcsolatos ¾ külön jogszabályokban meghatározott ¾ feladatokat.

Elkészíti a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezet ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelvételét, valamint a természetvédelmi kezelési terveket

AZ NPI előkészíti a védett növénytársulások fenntartására, kezelésére vonatkozó tervet.
Megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket.
Gondoskodik az elkobzott természeti értékek őrzéséről.
Figyelemmel kíséri a természet és élővilág állapotát.
Közreműködik továbbá az erdővagyon-védelmi tevékenységben.

A természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (a vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében, és az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatos ¾ külön jogszabályban meghatározott ¾ feladatok ellátásában.

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
Az Igazgatóság az állami feladatok ellátása mellett a szabad kapacitásának hasznosítását alaptevékenységgel összefüggő, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás keretében végezheti.

Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: az alapító okirat szerint az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytathat
Az Igazgatóság a gazdasági társaságban nem vesz részt:

e) A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:

megnevezés e Ft
kiadási előirányzat: 516.908
saját bevételi előirányzat: 122.394
átvett pénzeszközök előirányzata: 12.365
támogatási előirányzat: 381.949
engedélyezett létszámkeret 84 fő
január 1.-ei betöltött létszám fő

Fontosabb beszerzések, felújítások (e Ft- ban):
felújítások: Izsák állattartó telep 7.000
nagyobb beszerzések: üzem és kenőanyag 19.500
irodaszer nyomtatvány 2.000
szakmai anyag 5.600

f) Szakfeladat, feladatmutatók megnevezése
szakfeladat szám szakfeladat feladatmutató

0102018 állattenyésztés nincs
015217 vadászati szolgáltatás nincs
020215 erdőgazdálkodási szolgáltatás nincs
551414 üdültetés férőhelyek száma (db)
751812 kutatás nincs
805915 oktatási célok és egyéb feladatok nincs
923215 múzeumi tevékenység múzeumok száma (db)
923424 védet természeti értékek
gondozása, bemutatása természetvédelmi kezelésben lévő terület nagysága (ezer ha)


Kecskemét, 2004. február 28.

Dr. Iványosi Sz. András

mb. igazgató

   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design